Офіційні правила акції «Кешбек 15% на наступну покупку»

Загальні положення  

Цими Офіційними Правилами (надалі — «Правила») визначається проведення акції під загальною назвою «Кешбек 15% на наступну покупку» (надалі – «Акція»).
Організатор Акції - Товариство з обмеженою відповідальністю «Ствол», ЄДРПОУ 37608933, 65012, м.Одеса, вул.Рішельєвська, буд № 73 (далі – «Організатор»)
Для проведення Акції, а також для здійснення контролю за ходом Акції Організатор має право залучати третіх осіб.

Період і місце проведення Акції

Акція проходить з 17 грудня 2020 року до 31 січня 2021 року, у тому числі: здійснення покупок – у період з 17 грудня 2020 року до 17 січня 2021 року; повернення кешбеку – у період з 1 січня 2021 року до 31 січня 2021 року.
Акція проходить на території України, крім тимчасово окупованих територій та зони проведення ООС.
Загальні умови участі в Акції
В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, які постійно проживають на її території (надалі — «Учасники»).
Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в Акції:
Представники Організатора Акції, особи і будь-які суб’єкти господарювання, що залучені до підготовки та/або проведення Акції
Особи, які не є громадянами України, та/або постійно не проживають на території України;
Особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила;
Громадяни країн Євросоюзу;
Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Організатор не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників.

Правила участі в Акції

Щоб взяти участь в Акції, Учасник має придбати будь-який товар на суму 1000 грн і більше в будь-якому роздрібному магазині Організатора або на веб-сайті інтернет-магазину stvol.ua.
Учасник отримує знижку у розмірі 15% від суми покупки, здійсненої в період з 17 грудня 2020 року до 17 січня 2021 року, на наступну покупку, здійснену в період з 01 січня 2021 року до 31 січня 2021 року (далі - Кешбек). 
Дія Акції не поширюється на товари зі вже встановленою знижкою.
Розмір кешбеку не підсумовується з іншими бонусами та вигодами, які має в наявності Учасник Акції. 
Кешбек може бути повернутий Участнику тільки у вигляді знижки на наступну покупку.  
Учасники зобов'язуються свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам, а також не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі Учасника в Акції.

Надання Учасником недостовірних/некоректних даних, наданих для участі в Акції в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником, позбавляє такого Учасника права на участь в Акції та звільняє Організатора від будь-яких зобов'язань перед таким Учасником.
Учасник, викритий у спробі незаконного отримання кешбеку, за одноособовим рішенням Організатора не бере участі в Акції. Якщо при цьому його дії містять ознаки злочину або іншим чином порушують законодавство України, інформація про нього може бути передана в правоохоронні органи.
У разі виявлення Організатором Акції протиправних дій з боку будь-якої особи Учасника Акції, в тому числі ознак систематичного порушення даних Правил, Організатор має право усунути Учасника від подальшої участі в Акції. Організатор залишає за собою право визначати, які саме дії є порушенням цих Правил та які пояснення є обґрунтованими.
Учасник Акції, який не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на участь в Акції.

Порядок і спосіб інформування про Правила та умови Акції

Інформування про Правила та умови Акції здійснюється в мережі Інтернет у соціальній мережі Facebook а також на сторінці Акції на веб-сайті інтернет-магазину stvol.ua.
Ці Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції здійснюється шляхом оприлюднення Організатором Акції нової редакції Правил у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування нової редакції Правил на веб-сайті інтернет-магазину stvol.ua.

Персональні дані

Участь в Акції є беззаперечним висловлюванням однозначної згоди Учасника Акції з вищевикладеним і підтвердженням того, що Учасник ознайомлений зі своїми правами, які згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються йому як суб’єкту персональних даних.
Своєю участю в Акції Учасник засвідчує свою добровільну згоду (надає дозвіл) Організатору Акції на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення тощо, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем) персональних даних фізичної особи з метою персоніфікації фізичної особи як Учасника, у т. ч. для участі а інших акціях рекламного характеру, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних третім особам (в т.ч. розпорядникам персональних даних, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаним із Організатором) з метою їхньої обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації.
Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними та адрес) та за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх прав та обов’язків, передбачених Правилами.
Організатор Акції забезпечує захист персональних даних Учасників від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до чинного законодавства України.
Заключні положення
Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України, щодо договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі учасники погоджуються з умовами такого договору, викладеними в цих Правилах і зобов’язуються їх виконувати.
У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
Приймаючи участь в Акції Учасник тим самим підтверджує, що він ознайомився з Правилами Акції та згоден з їхніми умовами, а також дає свою згоду на:
обробку/використання своїх персональних даних, з метою контактування з ним щодо Акції;
безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції з маркетинговою метою методами, які не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім особам);
безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) на території Україні, і таке використання не буде відшкодовуватися Організатором Акції та (або) будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України.
Організатор не несе відповідальність за достовірність наданих Учасником Акції персональних даних. Організатор не несе відповідальність за роботу служб зв’язку.
Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання своїх зобов'язань в умовах обставин непереборної сили, таких як стихійне лихо, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню таких зобов'язань.

Організатор Акції залишає за собою право:

9.11.1. припинити участь в Акції для Учасників, щодо яких є обґрунтовані підозри в шахрайських діях та/або іншому порушенні ними Правил та умов проведення Акції;
9.11.2. змінювати умови, строки проведення Акції, порядок врахування суми кешбеку;
9.11.3. припинити, призупинити, скасувати проведення Акції, якщо за будь-якої причини будь-який аспект Акції не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, викликані: виходом з ладу веб-сайту Акції внаслідок дії шкідливих програм, несправностями у мережах зв’язку, несанкціонованим втручанням в роботу веб-сайту Акції, технічними несправностями веб-сайту Акції або з будь-якої іншої причини, яка знаходиться за межами контролю Організатора Акції та яка впливає на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів та/або належне проведення Акції;

Руc  |  Укр  |  En
Интернет магазин